Sri Lanka Malay Family Genealogy

 

Descendents of Pantasih

Grandfather of Baba Ounus Saldin, the Literary Savant Family #207

                           

1  Enche Pantasih Sala-ud-din who Came from the kingdom of Sumenap, Madura, Java in 1796  and joined the Malay Corps of the Dutch army in Ceylon.

 

    2  Captain Salahu'd- Din alias Saldin 1796 - 1848 + Danikar d/o Burhan    - Abt 1837

        3  Baba Ounus Fakirun

        3  Baba Ounus Kutinun           

        3  Alauddin alias Baba Ounus Hallaldin, Ceylon Malay Rifle Regiment

        3  Yunus alias Baba Ounus Saldin  1832 - 1906 +  Name Not Known

        3  *2nd spouse of Yunus alias Baba Ounus Saldin  1832 - 1906, Born:1832 Editor Publisher, First Malay Newspaper in the East Alamat Lankapuri 1869-1878 and Wajah Selong.  Author of several religious texts in the Jawi Script1895 Died:1908  + Nyona Nurani Sabar Jinan  ?- 1877

       

            4  Mohamed Khalid Saldin1870 - 1944 + Dane Ayu Sabar 1878 -

                5  Sithi Saida Saldin 1901 + Baba Hashim Preena 

                    6  Danelyn Ayoo Preena  

                    6  Littlyn Junaisa Preena    - Decd 1980 + Dr Majeed    

                        7  Sithi Danisia Raheema Majid    

                        7  Abdul Munzir Majid     Decd 1997 + Yogarani Mahindarasapillai    

                        7  Akthar Rasman Majid   -Decd1997 + Katherine      

                        7  Mohamed Jilani Majid + Suwarni Saldin          

                            8  Shehani Majid 

                        7  Ruhan Akmal Majid + Zareena         

                            8  Rizani Majid

                    6  Baba Newnham Zameen Preena Decd- 1995

                    6  Baba Shelton Farook Preena Decd 1983

 

                5  Milson Khalid Fairoz Saldin Decd 1903 -

 

                5  Ellen Daneem Saldin 23/9/1904 3/8/1978 + Dr Tuan Shafie Mahmur Samahin 1898-1950

                    6  Yvonne Juraira Samahin 5/3/1925 - 1974 + Durham Saldin 1921 -

                        7 Jayarine Saldin  1946 +Tuan Fareeth (Thalip) Iyne    1942 -

                            8  Sukanthi Iyne 1975 -

                            8  Shihara Iyne 1977 -

                            8  Arshad Razali Iyne 1981 -

                        7  Ishroun Meluri Saldin 1952 + Ibrahim Meru 1953 -

                        7  Ridzwan Patimura Saldin 1957 + Lusette Bosley           

                            8  Daniel Ibrahim Saldin   

                            8  Yasmin Saldin  

                            8  Gabriel Rizwan Saldin    1982 -

                    6  Dainton Ruina Samahin 1/10/1926 -2001 + Tuan Moh Amit Singalaxana 3/9/1918 - 2/9/2001

                        7  Tuan Shamil Singalaxana12/3/1949 - 1987

                        7  Zanil Mashmura Singalaxana 1952 + Tuan Ajra Jappar (Tony) 1945 -

                        7  Silhan Rimano Singalaxana 1955  + Althea Rohini Almeida 1958 -

                            8  Rushanti Shanika Maryanne Singalaxana1988

                            8  Rukshan Shanaka Ajri Singalaxana 1989 -

                        7  Sumanthri Singalaxana 5/11/1956 - 1980

                    6  Maureen Shaidan Samahin 14/11/1927 +Tuan Saam Casseer 1917 -

                        7  Dane Juhaira Casseer   1/4/1949 + Senaka Wijayanayaka 1940 -

                        7  Yasmin Mastura Casseer 1952 + Azul Amith     1950 -

                        7  Shyama Binthani Casseer 1954 + Fazal Izmir Dole 1946 -

                            8  Shifani Erazmin Dole 1979 -

                            8  Sharooz Ruzan Dole 1984 -

                        7  Darushan Shafie Casseer 1959 + Zulfika Jaleel  1959 -

                        7  Dane Faizal Caseer  1960 - 1952 + Nei Sherina Cuttilan    21/11/1963

                            8  Shamila Amiranthi Casseer 1989 -

                            8  Denushan Faizal Casseer 1992 -

                        7  Rishan Fareed Casseer 1969 -2001

                        7  Dermaline Casseer 1969 + Sarath Perera

                    6  Doreen Fazelina Samahin 4/7/1931  + Samil Suhood

                        7  Feroni Suhood 

                        7  Tirania Suhood

                    6  Noeline Farizada Samahin 15/5/1933 + Baba Marville Lye 21/1/1932 (227)

                    6  Cheribon Fahim Samahin 7/7/1935 + Warna Dole  

                        7  Reza Samahin   10/6/1969-

                    6  Dr  Ashmal Noel Samahin 25/12/1939 + Pearl Agard   

                        7  Natasha Samahin         

                        7  Charmaine Samahin     

                        7  Jonathan Samahin        

 

                5  Leila Zarsan Saldin (Razeen) 14/7/1906 - 1994 + Emanudeen B Abdue  1896 - 1988

                    6  Adelwin Tajmil Abdue 7/10/1926 -

                    6  Ermine Letitia Abdue BA 23/7/1930- 12 2 002

                    6  Daphne Jarira Abdue    28/3/1936 -

 

                5  Evelyn Mashmoon Saldin14/6/1908-14/6/1992 + Baba Zahiere Lye 7/11/1900 - 1969 (227)

                    6  Baba Roystan Xiwar Lye 12/2/1928 +  Mass Zeenathul Safeena (Marina) Ahlip1940 -

                        7  Seherazade Melati Lye 1959 + Hemantha Bandula Wijewardane     

                        7  Baba Royanne Xiwar Lye 1960 -

                    6  Baba Mohamed Marville Lye 21/1/1932 + Noelyn Samahin        

                    6  Dane Enci Chasnyn Lye 9/3/1938 + Sahardeen Musafer    1932

                        7  Haroun Musafer 1960 + Subashini Galage de Silva

                            8 Praveen Musafer

                             8 Jasmine Lilamani Musafer 2003

 

                5  Gracelyn Ruhan Saldin 20/4/1910-9/6/1985 + Mohammed Nizam Cassim Drahaman 6/3/1897-11/11/1945 (250)

                    6  Sheila Devi Drahaman 23/1/1930 + Baba Deen Kitchil Saldin (BDK)      11/3/1928              

                        7  Prawira Rimoe Saldin 23/12/1957 + Romani Dole 26/8/1957 -

                            8  Prawira Rudini Saldin22/5//90-

                        7  Prasanna Kuraishin Saldin 9/6/1967 + Sandra Santosin Saldin 24/8/1966-

                    6  Dane Ruhanzi Drahaman 7/6/1945 + SHP de Silva Decd 1/12/1984

 

                5  Hazelyn Suhan Saldin 1911 - 1985 + Dr Mohamed Purvis Drahaman 5/11/1899 - 1963 (250)

                    6  Dr Sylvion Sajurdeen Drahaman 1932 1997 + Charmine Dole 1938 1999

                        7  Cirami Drahaman 1971 + Siva Balan Karuppiah     1971 -

                    6  Werono Nizamudin Drahaman 6/12/    1940 -

                    6  Dr Revelion Soetomo Drahaman 14/3/1942 + Dr Lareena Marso 1943 -

                        7  Dr Asnita Suhani Drahaman1973 + Dr Farouk (Juni) Ismail

                        7  Akram Moh Purvis Drahaman1977 -

                    6  Georgina Kartini Drahaman 20/5/1944 + Mohamed Ackiel Mohamed 1936 -2001

                        7  Mass Ramli Mohamed 1965 + Suhani (Eveyline) Sornabala ACMA

                    6  Dr Mohamed Soekarna Drahaman 1946 + Dr Niranjala de Silva 1941 -

 

                5  Selwyn Firoze Saldin 1912 - 1987 + Mazmil (Margie) Sabar 5/11/1918 - 1978

                    6  Erasmon Pernama Saldin 1938 + Margaret Rose (Peggy) Jayamanne    1940 -

                        7   Lakshan Saldin 1972 -

                        7   Shehan Saldin   1978 -

                    6  Supamo Fanood Saldin ACMA 1945 + Naiyma Jaleel 1944 -

                    6  Suratni Rayina Saldin 10/4/1954 + Kamil Raban  1953 -

                        7   Mashooda Raban 1986 -

                        7   Imam Raban     1987 -

                        7  Fathima Ayesha Raban         1991 -

 

            4  *2nd Wife of Mohamed Khalid Saldin: + Nona Juhari Borhan   

                5  Hamlyn Mezrur Saldin 28/12/1920 - 1988 + Gnei Muzeena Cassim 20/10        1929 -

                    6   Dr Dilano Kerzaman Saldin 1949 + Bonita Yehiya            

                    6   Ilham Mezrur Saldin 1954 + Ishara Jameel

                    6   Radshan Jiwarno Saldin 1958 + Romani Rahim           

                5  Shirlyn Janira Saldin 8/2/1922 + Baba Daghlan Lye 24/9/1921 - (227)

                    6  Baba Hallam Ezmal Lye  1945 + Gunasmin Amit  (160)

                        7  Suhana Lye

                    6  Baba Shiraz Musthara Lye  1946 + Joyce Maud Cynthia Kulatunga        1946 -

                    6  Baba Rasmar Lye 1951 +Sithi Zavania Sookoor 1955 -

                        7  Merissca Taslima Lye  1982 -

                    6  Baba Dylan Lye 1953 + Catherine Wong        

                        7 Sheraan Lye

                5  Dr  Mervyn Kamil Saldin 9/10/1923 + Anne Richardson 1937 -

                    6  Marlon Saldin   1964 -

                5  Alston Burhan Saldin    9/1/1925-30/4/1996 + Nona Kitchil Sabar (Chutta) 1934-2003

                    6  Gina Juhari Saldin 1956-1982 + Ranjit Gunapala 1947-1991  

                    6  Rohan Mazarik Saldin  8/11/1957-

                    6  Swarni Fauzia Saldin     23/5/1959 + Mohamed Jilani Majeed 29/3/1953-

                        7  Shihani Fauzia Majeed 12/1/1983 + Mohamed Fauzul Din Jayah 1975-

                    6  Dilshan Saldin 14/12/1961+ Fathima Ramiza Zoharan 1/10/1982-

                        7  Shammi Zahara Saldin 9/1/2004-

                    6  Kumani Farida Saldin   19/8/1963 + Dominic Jeyaraj 26/8/1962-

                        7  Keith Dihan Jeyaraj 9/8/1994-

                    6  Chandreema Razeena Saldin 11/7/1969 + Silhan Lazimo Rahman 24/12/1955

                    6  Yameen Riza Saldin 1971-      

 

            4   *3rd Wife of Mohamed Khalid Saldin: + Nona Dane Wangsa Sabar    

                5  Erin Munira Saldin 2/3/1929 + Rushan Sabar 20/10/1924 - 2000

                    6  Delilkah Masootha Sabar 1/12/1953 + Gonaduwe Handunge Romesh Perera 15/3/1958 -

                    6  Azman Malik Sabar 1956 + Rosanne Muller         

                        7  Rochelle Sabar

                5  Felicia Noorani Saldin + Lucian Matthias         

                    6  Langley Mathias          

                    6  Sherin Mathias 

                    6  Gaby Mathias  

                    6  Bradley Mathias

                    6  Melwyn Mathias      

 

            4  M M Saldin + Maas Noorani Jarro

                5  Durham Dirakshan Saldin 1921 - Feb 2009

 

                5  Qulshan Verunan Saldin + Christobel Selvamalar (Chasmarine)             

                    6  Dilini Saldin + Kamil Sourjah           

                        7  Sudarsni Sourjah         

                    6  Veruni Saldin + Zahir Samsudeen       

                        7  Sasha Samsudeen        

                            7    Zeidi Samsudeen

 

                    6  Shero + Mohamed Bari


               5  Nona Safiyah Saldin + Tuan Ahamath Akbar (first cousi9n of Justice MT Akbar) (197)

                   6  Mas Noorani Akbar + Mas Endra Akbar

                   6  Mas Dharmini Akbar + Mas Buhary Ahamat

                       7  Mas Haroon Ahamat

                       7  Mas Johore Ahamat

                   6  T A Akbar + Nona Safiyah

                  

                   6  Dr Pharzan Akbar (PIP) + Sareen (Baby)

                      7  Maas Irfan Akbar

                      7  Mass Barushan Akbar

 

                   6  Neigh Jameela Akbar + Tuan Sheriff Yahiya (TSY)AMIT(160)

                       7  Narome Amit + Battu Musafer (Sri Lanka)

                           8  Amiranthi Musafer (daughter) (Sydney, Australia + Stuart Marsh (Sydney, Australia)            

                               9  Madeliene Marsh (daughter) (Sydney, Australia)            

                               9  Elizabeth Marsh (daughter) (Sydney, Australia)      

                           8  Neluni Musafer (daughter) (Melbourne, Australia) + Nishantha Ketawelage (Melbourne, Australia)            

                               9  Shenelle Ketawelage (daughter) (Melbourne, Australia) Twin            

                               9  Stephanie Ketawelage (daughter) (Melbourne, Australia) Twin

 

                       7  Shinir Amit + Emran Sally (Sri Lanka)       

                           8  Roshinara Sally (daughter) (Sydney, Australia) + Azlan Bathusha (153)             

                               9  Neesha Bathusha (daughter) (Sydney, Australia)

 

                       7  Maltisia Amit + Bashur Musafer  (Sydney, Australia) (152)

                           8  Anumi Musafer (daughter) (Sydney, Australia)       

                           8  Kesumi Musafer (daughter) (Sydney, Australia) + Rowland Gorsek (Sydney, Australia)

 

                      7  Gunasmin Amit + Ezmal Lye (Sydney, Australia) (227)

                           8  Suhana Lye (daughter) (Sydney, Australia)

 

                   6  Nona Aileen Akbar + Tuan Aziz Dole

                      7  Wadham Dole - Jennifer Francis (Divorced)

                          8 Jerome (son) (Boston, USA)

                          8 Tanya (daughter) (Boston, USA)

                          8 Son Robert (son) (Boston, USA)

 

                       7 Wadham Dole + Samboon

                            8 Nanthida Dole (daughter) (Toronto, Canada) + Erhard Haniffa (Toronto, Canada)

                              9 Mikhail (son) (Toronto, Canada)

                              9 Aayalah (daughter)  (Toronto, Canada)

 

                       7  Charmine Dole +  Dr Sylvion Drahaman

                           8 Cirami Drahaman (Kuala Lumpur, Malaysia) + Sivabalan Karupiah (Kuala Lumpur, Malaysia)

 

                      7  Warnarine Dole +  Cheriban Samahin (Toronto, Canada)

                           8 Reza Samahin (son) (Toronto, Canada) + Nishani Cooray (Toronto, Canada)

                              9Aidan Samahin (son) (Toronto, Canada)

 

                  6  Purlyne Akbar + Tuan Yahiya Dole

                      7  Warnesia Dole + Laksaman Doole (Melbourne, Australia)

                           8 Ruslan Doole (son) (Melbourne, Australia)

 

                      7  Edrich Dole  + Farah Saldin (Melbourne, Australia)

                          8 Mariam Dole (daughter) (Melbourne, Australia)

                          8 Ayesha Dole (daughter) (Melbourne, Australia)

                          8 Nazreen Dole (daughter)(Melbourne, Australia)

 

 

        3  Third Wife of Baba Ounus Saldin + Nona Nun Kamdin Temurto       

            4  Nona Juhari Saldin + Tuan Ahamat Akbar, first cousin of Justice MT Akbar (197)
            4  Mohamed Muinidin Saldin + Maas Noorani Jarro

             5  Durham Dirakshan Saldin 1921 - Feb 2009

                5  Qulshan Verunan Saldin + Christobel Selvamalar (Chasmarine)             

                    6  Dilini Saldin + Kamil Sourjah           

                        7  Sudarsni Sourjah         

                    6  Veruni Saldin + Zahir Samsudeen       

                        7  Sasha Samsudeen        

                    6  Shero +  TF Ludowyke


        3  Jamaluddin

      

        3  Fujimah           

 

    2  Daughter      

 

    2  Corporal Abidin          

 

    2  Sahideen alias Saadu               

        3  Nona Safiah    

        3  Daughter

        3  Son

        3  Daughter

        3  Son

 

Source:Diaries of Baba Ounus Saldin, Mohamed Muinuddin Saldin and Tuan Junaideen Saldin

Updated by Baba Deen Kitchil Saldin (BDK)


Island Mar 22 2009

 

D. D. Saldin: An Iconic Malay

Professor B. A. Hussainmiya, University Brunei Darussalam

Al Haj Kalabushana Durham Dirakshan Saldin, passed away after a brief illness in February 2009. He had reached 88 years of age. He represented and lived the full life of a generation that belonged to those born in the pre-war period.

Durham Saldin hailed from a distinguished Malay family in Sri Lanka, the founders of the elite Malay Uniques Club in 1922. He belonged to the fifth generation of the Malays who migrated to Sri Lanka from Sumenap, Madura in Indonesia during the Dutch times. Traditionally his ancestors were skilled lithographic printers in Sri Lanka. His grand father, Baba Ounus Saldin who was described as the princes princeps of lithographic printing in the monumental treatise of the Twentieth Century Impressions of Ceylon has also been now recognized in the Malay world as a great Malay literary savant of all times.

Until his death Durham remained quite active, particularly in community affairs. I first met him in October 1974 while doing field work in Sri Lanka as a doctoral student at the Monash University, Australia. At his Wellawatte home he gave me access to his impressive family archives of Malay manuscripts, newspapers, paper-cuttings and rare printed pamphlets. I was astounded by the scholarship in his family as his ancestors meticulously kept a diary of events of family and national importance. I also read for the first time in his collections a whole series of the extant fortnightly newspaper in Jawi Malay - Wajah Selong published by his grandfather, B. O. Saldin, from 1895-97. Since then we became close friends. We traveled together in the 1980s to Kuala Lumpur, Malacca, Penang and Brunei Darussalam to attend and read papers at various Malay conferences. He presented a paper titled "Malay social movements and organizations in Sri Lanka" at the second Malay World Symposium chaired by me and officiated by the then President J.R. Jayewardene in Colombo in August 1985.

Durham had involved himself in multiple enterprises. He owned and managed a gift boutique in Bambalapitiya and once was a pioneer poultry farmer. He served as the Secretary to the Colombo International Exhibition held in 1952. Between 1960-64, he was the co-ordinating manager at Maritime International, a firm of management consultants.

His services to his community are manifold. He had been a patron of the Sri Lanka Malay Association and he took a particular interest in the cultural and religious revival of his community. For twenty five years he presented the Suara Melayu (Voice of Malay) radio programme at the SLBC, and later he featured together with his daughter, Jayarine, at the quarterly TV programme, "Selamat". A committed Muslim, he taught a whole generation of Muslim students at the Stafford International School as a teacher of Islamic religion. He worked hard to uplift the teaching of handicraft skills at the Dummlasuriya Muslim Boys School.

The Sumithrayo people will remember his sincere commitment to listen to and counsel those who flocked to him to unburden their anxieties. He was thus a father figure to many who sought his help and assistance.

The Government of the Socialist Republic of Sri Lanka rightfully recognized his contributions to the field of art and culture by awarding him in 1974 the title of Kalabushana. To me he was an iconic Malay of his times; and his demise marks an end of an era in the recent history of the Sri Lankan Malay community.