ROYAL COLLEGE ROLL CALL 1960

sent in by Kusum Perera - kusum@california.com

 

 

 

 

 

 

 

1960

U VI A

 

U VI B

 

U VI C

 

U VI D

 

 

 

 

 

 

 

Master:

Pereira

E.F.C.

Baldsing

A.L.

Gunaratne

M.M.

de Bruin

B.St.E

 

 

 

 

 

 

1

Ariacutty

S.

Amarasuriya

M.J.C.

Aruthasakaran

N.

Abeykoon

S.

 

 

 

 

 

 

2

Chandrahasan

S.C.

Balasubramaniam

N.

Bandusena

R.P.

Athulathmudali

D.H.S.

 

 

 

 

 

 

3

Dharmasiri

I.T.R.

Balendra

K.

de Silva

M.W.

de Lanarolle

L.R.

 

 

 

 

 

 

4

Fadyl

A.Gaffar.H.

Batuwitage

B.T.

de Silva

S.P.

Dias

P.B.

 

 

 

 

 

 

5

Fadyl

A.Gafur.H.

Cassim

M.H.S.

Drahaman

R.S.

Fernando

P.G.K.

 

 

 

 

 

 

6

Francke

S.C.L.

Chandrasekera

K.A.de S.

Jansz

E.R.

Fernando

U.R.

 

 

 

 

 

 

7

Goonetilleke

R.A.

Charavanamuttu

V.M.

Jegatheswaran

T.

Gooneratne

M.S.

 

 

 

 

 

 

8

Gunaratne

D.D.M.

Collure

D.B.M.

Kirubalasundaram

S.

Gooneratne

N.L.

 

 

 

 

 

 

9

Gunawardene

K.M.

Dayaratne

T.A.

Paul

A.R.K.

Gooneratne

S.G.

 

 

 

 

 

 

10

Liyanage

T.N.

de Silva

S.R.

Perera

M.G.

Hettiaratchi

G.A.

 

 

 

 

 

 

11

Muthucumarana

S.

Goonetilleke

N.K.

Rajapakse

V.P.H.

Jayaweera

R.C.

 

 

 

 

 

 

12

Perera

Y.J.A.

Ismail

M.F.

Rajasooriyar

W.

Jinadasa

S.U.

 

 

 

 

 

 

13

Rajapakse

L.B.

Jayanetti

S.

Ratnatunga

P.C.

Krishnasami

R.

 

 

 

 

 

 

14

Senaratne

K.R.H.

Kandaswamypillai

K.

Samarasinghe

S.C.

Mahanandan

K.

 

 

 

 

 

 

15

Siritunge

S.L.G.

Kumar

V.

Samaraweera

N.

Mailvaganam

G.N.

 

 

 

 

 

 

16

Sornarajah

M.

Lamabadusuriya

S.P.

Samuel

B.A.

Mapagunaratne

T.

 

 

 

 

 

 

17

Thiagaratnam

N.

Maheswaran

C.

Satchithananda

A.

Mathew

C.I.

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Perera

A.

Thamby Raja

S.M.

Nadesan

R.

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Perera

H.I.

Tillekeratne

H.A.

Nandasena

H.D.

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Perera

L.A.R.

Veeravagu

S.

Perayerawar

T.

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Rajapakse

A.M.

Visveshwara

N.

Ponnambalam

A.L.

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Rajasunderam

S.

Wickremasekeran

R.

Ratnayake

C.

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Rudran

R.

Wickremasinghe

H.N.

Senanayake

N.

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Samarajiwa

H.K.

Wijesekera

C.G.B.

Shivaji

J.

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Sandanayake

C.A.

Wijeyekoon

A

Shivalingam

V.

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Sivananda

P.

 

 

Sivapalan

N.

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Wannakuwatte

A.M.

 

 

Sri Ranjan

R.

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Wickremasinghe

S.S.

 

 

Vignarajah

K.C.

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Wickremasuriya

T.V.

 

 

Wirasinha

J.S.

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Wijayanayagam

Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Wijetunge

J.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

17

 

31

 

25

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

L VI A

 

L VI B

 

L VI C

 

L VI D

 

 

 

 

 

 

 

Master 

Samaraweera

D.

Thayaparan

A.L.

Kaneshalingam

S.

Thambapillai

M.T.

 

 

 

 

 

 

1

Ameresekere

A.G.

Arudpiragasam

S.T.

Amarasekera

A.R.S.

Abdue

M.E.

 

 

 

 

 

 

2

Aziz

M.S.

Arunthavarajah

L.C.

de Silva

R.C.D.

Alwis

P.S.

 

 

 

 

 

 

3

Bahar

M.I.B.J.H.

de Silva

F.C.J.

Fernando

B.A.

Amoo

M.C.

 

 

 

 

 

 

4

Cooray

J.M.

de Silva

K.L.M.T.

Fernando

D.L.

Azariah

W.J.S.

 

 

 

 

 

 

5

de Silva

A.S.

Gonsalkorale

M.

Fernando

W.G.V.

Baliga

J.

 

 

 

 

 

 

6

de Silva

W.P.

Jayatunge

N.M.

Gunawardena

C.

Beling

G.P.

 

 

 

 

 

 

7

de Soysa

C.N.U.

Jasenthuliyana

H.S.

Ismeth

M.G.A.

Claasz

M.H.

 

 

 

 

 

 

8

Ismail

M.T.M.

Nadarajah

R.

Jayawardena

C.

Crozier

P.K.N.

 

 

 

 

 

 

9

Jayasekera

K.B.

Nadarajah

S.R.

Karunanayake

A.

de Alwis

S.P.

 

 

 

 

 

 

10

Kaluaratchi

U.L.

Nanayakkara

D.D.J.

Mendis

N.

de Jonk

R.H.

 

 

 

 

 

 

11

Nagodavitane

S.K.

Nimalasooriya

T.D.

Mohamed

I.S.

de Mel

J.H.

 

 

 

 

 

 

12

Peiris

T.N.

Pereira

E.B.

Nanayakkara

G.N.A.

de Silva

P.J.S.

 

 

 

 

 

 

13

Perera

W.T.S.

Shanmugarajah

S.

Parameshwaran

S.

Fernando

D.M.M.

 

 

 

 

 

 

14

Silva

T.A.

Sivadevan

S.

Pathirane

C.K.

Gonsalkorala

D.

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Seneviratne

K.N.E.

Peiris

M.T.R.

Goonewardhane

R.S.

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Somaskandan

P.

Rajendra

L.S.P.

Gunasekera

R.S.C.

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Thiagarajah

S.

Ranatunge

C.S.

Gunasekera

T.M.W.

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Warnasuriya

N.D.

Samarasekera

J.V.P.

Jayasekera

A.J.W.

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Wijesekera

S.A.

Samarasinghe

C.P.

Jayasinghe

T.N.

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Wijesuriya

W.S.

Sirimane

D.G.K.

Mendis

A.D.

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

Sirisena

L.A.W.

Paul

R.H.

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Surendra

V.

Peiris

H.S.P.

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

Warusavitharane

G.K.

Peiris

H.A.J.W.

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

Wickremasinghe

M.R.

Radhakrishnan

J.

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Wickremasinghe

S.D.

Radhakrishnan

V.

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Raheem

O.

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

Ratnathicam

N.

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

Sabaratnam

S.K.

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Sharvanandhan

K.

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Sittambalam

K.

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Sivakumar

S.

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Tiruchelvam

N.

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

Wickramasinha

J.R.

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

Woutersz

G.F.B.

 

 

 

 

 

 

93

14

 

20

 

25

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

U V A

 

U V B

 

U V C

 

U V D

 

U V E

 

U V F

 

U V G

 

 Master

Abdeen

O.H.

Ratnayake

C.V.A.

Arulanandam

H.C.

Samarasekara

T.

De Silva

G.W.D.

Ratnathicam

A.N.

Sharma

A.K.

1

Anderson

A.E.

Atukorale

S.D.

Ablej

M.I.M.

Adjie

M.Z.A.

Ayiyathurai

H.

Ahamat

J.M.V.

Abeysinghe

G.C.de S.

2

Bahar

I.

Baptist

E.C.

Aziez

S.J.A

Alimohamed

A.

Bamunuarachchi

C.A.D.

Amarasuriya

H.D.S.

Amarasekera

A.G.

3

Beling

C.D.

Dalpatadu

K.C.S.

Balasuriya

R.L.S.P.

Amarasooriya

H.M.

Chandradasa

W.D.

Assauw

G.S.

Azoor

T.

4

Cader

M.F.

De Lanerolle

N.C.

Botejue

A.

Amarasinghe

S.F.

de Silva

C.C.

Cangasabey

W.M.S.

Dahanayake

N.D.

5

de Silva

C.T.

De Silva

L.N.K.

de Kretser

L.C.

Azoor

S.

Edirisinghe

T.B.C.

Chapman

A.R.L.

de Silva

D.L.N.J.

6

Dissanayake

S.D.G.

Ekanayake

A.N.I.

Devendra

L.S.

Balachandran

C.B.

Francke

W.G.

Chellappa

N.A.

de Silva

R.M.

7

Gunaratne

M.R.

Fernando

D.R.

Ellepola

C.

Cooray

N.A.S.

Gnanamuthu

A.M.

De Silva

C.R.

de Silva

S.D.

8

Jayasinghe

S.A.

Goonetilleke

C.R.

Fernando

N.K.

Dayaratne

L.D.

Induruwana

A.R.

De Silva

G.C.S.

Fernando

M.R.S.

9

Jowzy

M.J.A.

Gunewardena

T.N.

Foenander

O.S.

Dharmaratne

P.A.

Jayakumar

M.

De Silva

P.V.J.

Fernando

U.R.

10

Koch

T.T.

Jansen

T.R.

Gauder

J.D.

Dissanaike

M.A.P.S.

Jayaweera

A.R.

Dharmadasa

H.J.

Jayabalasundaram

S.

11

Labrooy

G.I.T.

Jayasekera

D.K.

Gunapala

H.D.R.

Fernando

K.N.

Kumarasuriya

R.C.

Godage

E.J.

Jayaratne

S.D.

12

Mayo

S.R.

Jayasinghe

D.S.

Gunawardena

D.T.R.

Fernando

S.R.

Liyanage

P.H.

Gulasekeram

C.

Kodagoda

B.H.

13

Melder

A.D.D.

Kannangara

P.N.W.

Jayasuriya

A.G.A.

Gowreshankaran

V.

Mapatune

R.

Gunawardene

A.I.R.

Kumar

S.S.

14

Padmaperuma

N.A.

Liyanage

E.N.H.

Lenora

A.K.

Grenier

R.L.

Mathew

S.H.

Hamid

A.

Laxana

I.P.S.

15

Peiris

P.C.H.

Mendis

S.

Mawalagedara

M.B.

Hethumuni

G.D.

Mohamed

T.Z.B.

Handy

G.A.S.

Liyanage

P.R.H.

16

Peiris

P.G.H.

Munesighe

P.C.M.

Mendis

L.J.

Jaldin

K.H.

Nadarajah

D.

Jeyendram

E.J.

Madurapperuma

P.B.

17

Pereira

M.C.

Muruganandan

C

Mowjood

M.R.

Kanaragaratnam

S.

Navendrarajah

N.

Lieversz

D.W.L.

Murugesu

S.

18

Peiris

K.L.S.

Nagenthiram

P.

Pedris

D.J.C.

Karunasekera

H.A.

Rajaratnam

H.

Liyanage

D.P.

Nanayakkara

G.R.

19

Rajamahendran

R.

Nimalasuriya

A.

Pereira

E.A.

Mahroof

M.J.S.

Ratnapala

T.D.

Mansoor

F.M.

Paul

A.

20

Rankine

D.I.

Rajendran

Y.B.H.

Pereira

C.P.R.

Maheswaran

P.

Ratnatunge

A.K.

Mudalige

S.

Rasaputra

K.

21

Samarasekera

S.R.P.

Rajapakse

C.N.A.

Rajaratnam

M.R.

Nanayakkara

V.

Rupesinghe

N.R.

Nitchingam

S.

Sandanayake

S.G.

22

Seneviratne

S.

Rodrigo

M.R.C.

Samarasinghe

N.

Paul

K.D.K.

Samuel

J.S.M.

Perera

R.H.

Sundaraiswaran

T.

23

Sirimane

S.C.

Sakthikumar

S.

Samuel

E.F.M.

Ranasinghe

B.N.

Shanmugasundam

C.

Ranasinghe

S.W.G.

Thassim

M.A.

24

Withane

G.A.N.

Sellayah

M.W.

Sellathurai

A.

Rajaratnam

G.D.

Supramaniam

G.

Ranatunge

N.B.M.

Thillairajah

K.

25

 

 

Sittampalam

A.S.

Senaratne

I.H.

Sabaratnam

S.R.K.N.

Thurairatnam

R.N.

Sellamuttu

N.

Whitham

D.R.

26

 

 

Wickremarachchi

P.G.M.

Somasundaram

D.W.

Sivaloganathan

S.

Unaise

A.H.M.

Selvadurai

H.S.

William

R.R.

27

 

 

Wickremasinghe

D.T.

Thambapillai

B.G.

Stork

H.E.

Viswalingam

R.

Solomons

W.

Wimaladharma

W.C.A.

28

 

 

 

 

Wadugodapitiya

S.N.B.

Warnakulasuriya

H.

Van Dort

A.M.R.

Sulaiman

M.H.M.

 

 

29

 

 

 

 

Weerasinghe

R.T.

Wickremasinghe

V.

Wijesinghe

K.

Thiagarajah

S.

 

 

30

 

 

 

 

Weerasinghe

J.M.

Wickremasinghe

G.N.

Wimalaratne

S.D.

Veeravagu

G.

 

 

31

 

 

 

 

Wickremasighe

A.W.

 

 

Withane

P.

Weerasinghe

D.S.K.M.

 

 

32

 

 

 

 

Wijemanne

V.

 

 

 

 

Wijayawickrame

S.

 

 

203

24

 

27

 

32

 

30

 

31

 

32

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

L V A

 

L V B

 

L V C

 

L V D

 

 

 

 

 

 

 

 Master

Abeydeera J.de S.

O.H.

Arasaratnam

V.

de Saram

J.H.

Senanayake

D.R.

 

 

 

 

 

 

1

Cader

M.A.

Abeywardene

T.L.

Abeysinghe

D.K.

Abeywardene

F.J.N.

 

 

 

 

 

 

2

de Chikera

L.

Abayaratne

L.W.

Alagaratnam

C.V.

Abhayaratne

C.W.

 

 

 

 

 

 

3

de Silva

A.S.

Ashroff

M.R.

Billimoria

N.A.L.

Anthonisz

K.

 

 

 

 

 

 

4

de Silva

S.N.

Coswatte

J.B.

Careem

G.

Croning

A.J.

 

 

 

 

 

 

5

de Silva

S.Y.

Edussuriya

S.C.

de Silva

P.J.

Dassenaike

A.C.A.

 

 

 

 

 

 

6

de Vas

A.P.L.

Gajendradas

K.

Dharmarajah

M.

de Alwis Jayasinghe

F.V.

 

 

 

 

 

 

7

de Zoysa

L.

Goonewardena

H.S.R.

Fernando

J.K.

de Alwis

T.J.G.

 

 

 

 

 

 

8

Dissanayake

S.D.N.

Gunaratne

D.A.

Fernando

N.R.

de Silva

A.S.C.

 

 

 

 

 

 

9

Fernando

K.M.

Harindranath

A.

Fernando

R.M.

Gnanapragasam

B.M.

 

 

 

 

 

 

10

Gunatilleke

N.K.

Iqbal Jaffer

H.M.Y.

Fernando

W.A.T.D.

Goonetilleke

P.D.R.

 

 

 

 

 

 

11

Iqbal

A.J.M.

Jansz

W.F.

Ghouse

M.M.S.

Goonewardhane

S.

 

 

 

 

 

 

12

Ismail

M.M.

Jeevanjee

Y.A.

Herath

A.

Hussain

M.F.

 

 

 

 

 

 

13

Jayasekera

L.G.W.

Kamil

M.Y.

Hettiaratchi

L.J.K.

Kalupahana

N.

 

 

 

 

 

 

14

Koralagama

S.C.

Muthuveloe

D.W.

Jayasekera

T.P.R.

Kandavel

W.

 

 

 

 

 

 

15

Kriekenbeek

M.O.

Nalliah

B.

Jayatilaka

C.

Logendran

T.J.G.

 

 

 

 

 

 

16

Mahadevan

C.

Paranavitane

N.R.

Kaleel

M.A.

Muthubalasuriyar

G.

 

 

 

 

 

 

17

Mohideen

M.

Patikirikorale

N.C.

Krishnakumar

K.

Pereira

C.M.

 

 

 

 

 

 

18

Nicholas

W.G.

Ratnaike

L.P.

Munasinghe

M.J.C.

Perera

G.R.L.

 

 

 

 

 

 

19

Roosmale Cocq

F.V.M.

Samaraweera

M.T.

Rajeswaran

N.

Perera

H.N.

 

 

 

 

 

 

20

Rupesinghe

S.S.

Sellamuttu

U.

Sathananthan

F.

Pillai

M.R.

 

 

 

 

 

 

21

Samararatne

K

Senthinathan

P.

Sathiamoorthy

 

Radhakrishnan

M.

 

 

 

 

 

 

22

Sandanayake

D.R.

Silva

A.C.

Sivanathan

T.

Rajaratnam

S.

 

 

 

 

 

 

23

Saranapala

S.L.

Sivarajah

S.

Sivanesarasa

T.

Ranasinghe

N.

 

 

 

 

 

 

24

Sela

A.C.

Sri Kantha

K.

Sockanathan

K.

Rukavina

V.

 

 

 

 

 

 

25

Shetwala

M.N.

Suraweera

A.R.C.

Sritharan

R.M.

Siri Hari

R.

 

 

 

 

 

 

26

Sivakumaran

M.

Umagiliya

L.

Vanderzeil

P.M.

Thamby Raja

C.

 

 

 

 

 

 

27

Sourjah

M.L.

Weerasinghe

V.K.

Welikala

A.H.N.

Van Twest

T.W.R.

 

 

 

 

 

 

28

Swaminathan

D.M.

Wijeratne

C.K.

Wijesekera

D.L.

Wickremaratne

J.T.D.

 

 

 

 

 

 

29

Zanoon

M.W.

Wilson

J.D.

Wimalaratne

K.D.D.

Wijesinghe

M.E.

 

 

 

 

 

 

116

29

 

29

 

29

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

IV A

 

IV B

 

IV C

 

IV D

 

 

 

 

 

 

 

 Master

Belleth

C.E.

Gunasekera

E.C.

Rajaratnam

R.

Hill

J.V.

 

 

 

 

 

 

1

Abeywardene

A.P.

Adamjee

L.

Abeysekere

W.B.M.

Abeysundera

C.M.

 

 

 

 

 

 

2

Abeywickreme

S.R.

Amarasingham

D.R.

Ahamath

T.S.

Balendran

A.

 

 

 

 

 

 

3

Amerasonghe

S.D.

Bongso

T.A.

Anketell

A.

Chand

R.

 

 

 

 

 

 

4

Ashbury

C.J.

de Silva

P.D.

Assen

T.Z.

de Silva

C.N.

 

 

 

 

 

 

5

Balakrishnan

S.

Dissanayake

A.L.

Beneragama

D.W.

de Silva

G.D.R.

 

 

 

 

 

 

6

Cader

M.F.

Fernando

C.M.

de Run

N.M.D.

Fernando

A.S.K.

 

 

 

 

 

 

7

Candappa

A.V.R.

Fernando

G.H.

de Silva Vidanage

K.S.

Faiz

S.H.M.

 

 

 

 

 

 

8

Chittampalam

A.M.

Fernando

J.L.S.

Zoysa

R.T.

Galappatti

R.

 

 

 

 

 

 

9

de Silva

N.

Fernando

K.J.

Edirisinghe

G.

Godlieb

G.R.

 

 

 

 

 

 

10

Drahaman

M.S.

Godlieb

G.M.

Fadyl

A.

Gonsalkorala

N.

 

 

 

 

 

 

11

Fonseka

W.S.

Goonewardene

D.W.

Fernando

M.J.C.

Gulasehkaram

B.

 

 

 

 

 

 

12

Ganegoda

M.W.S.

Gunasekera

D.C.

Gunaratne

M.P.

Hasheem

M.F.*

 

 

 

 

 

 

13

Gowrinathan

C.

Karunaratne

M.R.P.

Gunasekera

D.N.

Hassan

M.F.

 

 

 

 

 

 

14

Gulasekharam

V.

Kodituwakku

E.N.

Illangage

C.

Jayanthan

M.F.

 

 

 

 

 

 

15

Gurusinghe

N.T.

Ludovici

R.

Indramohan

K.

Jayasinghe

A.T.

 

 

 

 

 

 

16

Ismail

M.F.

Macan Marker

M.H.

Jayasuriya

T.D.S.

Jinadasa

A.N.

 

 

 

 

 

 

17

Jaldin

T.M.

Macan Marker

M.M.

Jayaweera

S.

Kottegoda

M.B.

 

 

 

 

 

 

18

Jayawardene

S.L.W.

Mohamed

S.N.

Kalupahana

D.N.

Kumarakulasingham

K.B.

 

 

 

 

 

 

19

Karunaharan

T.

Munasinghe

V.R.N.

Kasinathan

G.J.

Kumarasooriyar

B.G.

 

 

 

 

 

 

20

Kurukulasuriya

N.T.

Nilaweera

N.P.

Kodituwakku

H.N.

Loos

P.R.

 

 

 

 

 

 

21

Madalige

R.N.

Nimalasuriya

A.

Malwatte

D.P.P.

Mahendran

S.H.M.

 

 

 

 

 

 

22

Nanayakkara

C.S.R.

Parameswaran

T.A.

Peiris

T.C.V.

Malalasekera

V.P.

 

 

 

 

 

 

23

Nanayakkara

I.

Pathinayake

J.R.

Peiris

L.H.H.

Perera

L.R.

 

 

 

 

 

 

24

Peiris

L.H.H.

Perera

K.G.N.

Ranasinghe

S.G.

Panjibi

L.H.

 

 

 

 

 

 

25

Ratnathicam

W.S.

Peiris

N.N.

Ratnam

G.V.

Rajaratnam

V.P.

 

 

 

 

 

 

26

Solomons

F.R.

Ratnasuriya

W.S.

Ratnapala

M.K.

Ramachandran

P.R.

 

 

 

 

 

 

27

Somasundaram

R.N.

Sahabandu

S.R.

Senaratne

S.G.

Ratnayake

J.H.

 

 

 

 

 

 

28

Tennekoon

A.V.

Senanayake

M.D.R.

Senn

G.B.

Sabapathipillai

R.P.

 

 

 

 

 

 

29

Thamiah

R.

Sivagnanasundaram

S.

Sirimanne

F.R.

Samarajeewa

A.M.

 

 

 

 

 

 

30

Theiventhiran

P.

Subananthan

P.D.

Smith

M.C.W.

Sirikumar

S.H.M.

 

 

 

 

 

 

31

Thomasz

A.C.M.

Subesinghe

N.

Thiedeman

B.N.

Sivakumaran

N.

 

 

 

 

 

 

32

Wijayasuriya

P.

Thanaraj

Y.S.

Wickremasinghe

D.T.K.

Sri Balaskanda

A.

 

 

 

 

 

 

33

Wijetunge

D.D.S.

Thevarapperuma

D.L.

Wickremasinghe

J.N.

Tennekoon

N.B.

 

 

 

 

 

 

34

Yogakumar

J.O.

Weeraman

N.D.

Wickremasinghe

U.

Wadugodapitiya

S.N.L.

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Yogendra

S.

 

 

Wickremasinghe

S.N.

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Wijesekera

S.R.

 

 

 

 

 

 

139

34

 

35

 

34

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

III A

 

III B

 

III C

 

III D

 

 

 

 

 

 

 

 Master

Alles

R.I.T.

Weerasinghe

V.

Perera

S.H.

Perera

S.A.A.

 

 

 

 

 

 

1

Alahakoon

R.

Abeysekera

H.A.

Botejue

M.L.

Abeysinghe

J.K.B.

 

 

 

 

 

 

2

Ansary

M.M.

de Kretser

J.M.D.

de Silva

A.E.

Arulendran

S.H.

 

 

 

 

 

 

3

Charavanamuttu

S.

de Mel

R.G.

de Silva

C.K.

Baptist

B.L.

 

 

 

 

 

 

4

Dahanayake

M.

de Silva

H.N.

de Silva

P.A.

Cader

S.N.A

 

 

 

 

 

 

5

de Chikera

D.K.

de Silva

S.R.

de Zoysa

T.

de Silva

J.B.L.

 

 

 

 

 

 

6

de Silva

D.L.U.R.

Dhanendran

M.

Dharmaratne

P.N.

Dodanwela

M.B.

 

 

 

 

 

 

7

Ferdinands

D.V.

Ebell

J.D.

Gnanasekaram

G.S.

Gunewardene

P.S.R.

 

 

 

 

 

 

8

Gangatharan

S.

Fernando

C.S.

Gooneratne

S.R. de F.W.

Hussain

R.

 

 

 

 

 

 

9

Goonewardene

R.E.

Gnanasampanthan

S.R.

Goonesekera

A.R.H.

Jayadeva

S.

 

 

 

 

 

 

10

Goswami

R.

Gunasekera

C.S.

Gunawardene

M.V.

Jayakuru

S.I.

 

 

 

 

 

 

11

Gunasekera

U.D.

Illeperuma

S.C.

Hannibalsz

A.M.R.

Kellar

R.M.

 

 

 

 

 

 

12

Hettiaratch

J.N.K.

Jayakody

J.A.W.

Harischandra

R.G.

Liyanage

S.H.

 

 

 

 

 

 

13

Jayasinghe

N.D.

Jayasuriya

H.D.

Haseeb

M.A.C.

Mahesan

I.V.